ANA 10

PIT 0

TOR 2

SJ 5

SJ 2

TOR 1

TOR 4

SJ 6

SJ 2

TOR 4

OTT 1

NJ 6

PIT 2

WSH 4

TOR 2

CBJ 3

CBJ 5

TOR 3

Zápasy
Hráčská sekce
Užívateľ:
Heslo:
Registrácia
Aktivita na webu
steve5
MartinPoprad
sahibs
Čoriak
JoeBlack
Houwno
Boris98
Tripodman
franckorc
cullyn
 
Tabulka
Tripodman 70 pts
Houwno 48 pts
steve5 23 pts
LukasX 21 pts
mikysek181 17 pts
JoeBlack 16 pts
Ricky92 15 pts
TZAR 14 pts
Celá tabuľka »
Absence
MartinPoprad 21.11 - 23.11
 
 
 
 
Všetky absencie »

Novinky - Informace současného stavu ligy....Information on the current state of the league...

Zdravím po delší době celou komunitu Power...

Greetings to the whole Power community after a long time ...

Situace není nejlepší, ale hůř již bylo. Potýkáme se s nedostatkem hráčů i v nadcházejícím zimním období. Každopádně stále je tu množina hráčů, kteří si chtějí zahrát pár zápasu na odreagování třeba po práci. I když se to u "chudinky" 09devítky očekávalo, musíme si přiznat že nic netrvá věčně a že hokej na počítači je pomalu za zenitem, stále jsem tu :-) kdo se o tuto trochu stará :-) tak že promlouvám k vám, všem pozůstalým :-)

Nedostatek hráčů není spůsobený jen tím, že jsme neposlušné, podvodníky a pravidel nedodržující hráče vyházeli, ale také tím, že jsme stratili již před časem "partáka". Pokud si pamatujete hráče Mikel ( neplést si s Miki pozn.redakce ) tak ten nám ještě před časem na stránkách Facebooku dělal "prezentačku" nechci říct reklamu. V těch dobách k nám chodilo zájemců hodně, především těch, kteří nepohrdnou starou hrou jako je Nhl09. Jelikož a protože, nejsem kamarád Facebooku a podobných tak říkajíc sociálních sití, protože podle mého názoru takové to weby dělají pravý opak všeho, jen se nechovají sociálně, je to pouze bysnis, tak bych rád oslovil někoho, kdo je uživatelem sociální sítě a měl by zájem se trochu zapojit do dění naší ligy a byl by ochotný udělat, vyrobit nějakou malou prezentačku, plákátek, článeček, aby se o nás dozvědělo více lidí, kteří by si ještě zahráli...starou, počítačovou hru....předem děkuji...

S politováním musím oznámit, že Boris98 rezignoval na funkci administrátora. Z nedostatku času především studiu na vysoké škole, komplikovaným karanténím opatřením atd. nebude Boris nadále fungovat jako administrátor ligy. Zůstanou mu práva administrátora a to zdůvodu, že mi bude technickou oporou v pozadí ligy. Proto vás všechny důrazně žádám, aby jste Borise neobtěžovali především s tížnostmi, screenshoty, a tak podobně, popřípadě se nedivili, že vám Boris ani na cokoliv neodpoví. Bude mít nadále přístup k celé Nhl a to zdůvodu řízení technického provozu.

K dispozici vám tu nadále bude Steve5 a moje "maličkost" Joe Black. Steve mně bude především zastupovat v mé nepřítomnosti. Především pak nabýrat nové zájemce, přidělovat týmy hráčům, kontrolovat testy spojení, informovat ostatní atp.

Důležitá rozhodnotnutí, postupy play off, přerozdělování hráčů, stížnosti, vyhlašování registrací, popřípadě vyloučení, tzv. BAN, terminy, limity a já nevim co ještě :-) je bohužel opět jen na mně....

...The situation is not the best, but it was worse. We are still struggling with a lack of players in the coming winter. In any case, there is still a lot of players who want to play a few games to relax after work, for example. Even though it was expected for the "poor" 09, we have to admit that nothing lasts forever and that computer hockey is slowly at its zenith, Im still here :-) who cares about this a bit :-) so that I speak to you, everyone survivors :-)

The lack of players is caused not only by the fact that we exclude, disobedient and non-compliant players, but also by the fact that we lost a "friend" before time. If you remember the player Mikel (not to be confused with Miki) then he made us a "presentation" on the Facebook page some time ago. I dont want to say an advertisement. In those days, a lot of people came to us, especially those who do not disdain an old game like Nhl09. Since and because, Im not a friend of Facebook and similar so-called social networks, because in my opinion such websites do the exact opposite of everything, they just dont behave socially, its just a business, so Id like to contact someone who is a social network user and should interested in getting a little involved in our league and would be willing to do, make a small presentation, a poster, an article, so that more people can learn about us, who would still play ... an old, computer game .... thank you in advance. ..

I regret to announce that Boris98 has resigned as an administrator. Due to lack of time, especially university studies, complicated quarantine measures, etc., Boris will no longer function as a league administrator. He will have administrator rights due to the fact that he will be the technical support behind the league. Thats why I urge you all not to bother Boris, especially with difficulties, screenshots, and so on, or not to be surprised that Boris wont answer anything for you. It will continue to have access to the entire NHL for technical management purposes.

Steve5 and my "little thing" Joe Black will continue to be available to you. Steve will mainly represent me in my absence. Above all, recruit new candidates, assign teams to players, check connection tests, inform others, etc.

Important decisions, playoff procedures, redistribution of players, complaints, announcement of registrations, or exclusions, the so-called BAN, deadlines, limits and I do not know what else :-) Unfortunately, its up to me again ...

Nyní konkrétní informace o lize...

Hráč Mravec dostal BAN. Z důvodů, které jsme pro řešení opustili, nebot Mravec chtěl sám již dříve odejít. Chtěl jen dohrát play off a pro nedostatek času přestat hrát. Ovšem pro každý případ mu BAN odebírám...! Může se tak kdykoliv přihlásit....

Limit do konce současné sezony Nhl se možná ještě změní. Přihlásil se k nám hráč Colly, kterého si někteří pamatují ze Skamiku, tak že zdravíme :-) ale pár dní před koncem těžko dohraje limit a stejně tak ostatní hráči s ním těžko stihnout odehrát, proto s ním do konečného limitu nemůžeme počítat, stejně tak na hráče Čoriaka, který se přihlásil naposled před 14dny a má odehraných pouze 9 zápasů, nebude brán zřetel při konečném určení limitu zápasů do play off.

Co se ještě týče Nhl sezony, vidíte sami, že se nesnažíme termíny striktně dodržovat, nebot se snažíme vyjít vstříct všem, kteří požádají z nějakého důvodu o prodloužení atp. Proto se ovšem na konec upravuje vše a termín konce a začátku sezon se tím většinou prodlužují a ostatní musejí čekat, proto vás žádám, když už slíbíte, aby jste dodržovali....děkuji za pochopení

Trochu jste mně zklamali v Extralize. Nemyslím si, že by Česká liga byla o něco mín než Nhl. Nebýt čechů a Slováků, tak by žádný Nhl neexistovalo :-) Možná ty pravidla, že jsou trochu jiná a hra je o něco pomalejší, díky tomu více kombinační a pokročilý hráči se tak mohou naučit hrát jiný věci, než bezhlavě jezdit tam a zpátky k branám, dokud to hráči udejchají :-)

Každopádně v nadcházející nové sezoně Nhl přibude dost možná Mistroství světa. Ovšem pouze pro členy Vip. To znamená, jak jste určitě již seznámeni, především hráči, kteří v Nhl splnili limit. Což není tak jednoznačné, všichni hráči co limit splnují, předem říkám, že Vip nedostanou. Samostaný článek o přidělení Vip statusu za současnou sezonu Nhl bude později...Pokud nás bude alespon do dvou skupin, nevidím důvod proč si IIHF nezahrát. To jen takové předčasné informování...

Vip liga jako taková,se prozatím bohužel pozdrží. Až je mi to trapný, ale můžete vymýšlet cokoliv, když nemáte lidi, neuděláte nic....

Osobně za sebe, chci říct, že kdyby liga měla na jaře třeba i skončit, bude mně to samotnýho mrzet, ale je to věc, s kterou se nakonec jednou budeme muset všichni smířit. Ovšem nezoufejte, již tu byli zmínky o soukromé lize :-) ale o tom napíšu jindy.....

Skrátka a jednoduše, kdo si bude chtít zahrát, cestu si najde a ještě není všem dnům konec...

Brzy očekávejte registraci na novou Nhl. S Extraligou taky něco provedem a na vánoce můžem udělat nějaký turnaj třeba...

....Now specific information about the league ...

Player Mravec received a BAN. For the reasons we left for a solution, because Mravec wanted to leave himself earlier. He just wanted to finish the playoffs and stop playing for lack of time. However, for each case, I take his BAN ...! He can log in at any time ....

The limit by the end of the current NHL season may change. The player Colly, who some remember from Skamik, joined us, so we greet :-) but a few days before the end it is difficult to finish the limit and also other players find it difficult to play with him, so we can not count on him until the final limit, as well Čoriak, who last signed up 14 days ago and has only played 9 games, will not be taken into account in the final determination of the playoff limit.

As for the Nhl season, you can see for yourself that we do not try to strictly adhere to the deadlines, because we try to meet the needs of all who ask for an extension for some reason, etc. That is why, at the end, everything is adjusted and the deadline for the end and beginning of the seasons is usually extended and the others have to wait, so I ask you, if you promise to abide by .... thank you for your understanding

You let me down a bit in the Extralize. I dont think the Czech League is anything less than the NHL. If it werent for the Czechs and Slovaks, there would be no Nhl :-) Maybe the rules are a little different and the game is a bit slower, thanks to which more combinational and advanced players can learn to play other things than go headlessly back and forth to gates as long as the players leave it :-)

In any case, in the upcoming new season of the NHL, the World Cup will quite possibly be added. However, only for Vip members. This means, as you are already familiar with, especially players who have met the limit in the NHL. Which is not so clear, all players who meet the limit, I say in advance that they will not get Vip. A separate article on the allocation of Vip status for the current NHL season will be later ... If there are at least two groups of us, I see no reason not to play the IIHF. Its just such early notification ...

Unfortunately, the Vip League as such will be delayed for the time being. I'm embarrassed, but you can invent anything, if you dont have people, you wont do anything ....

Personally, I want to say that if the league were to end in the spring, I would be sorry for myself, but it is something that we will all have to come to terms with one day. But dont despair, there have already been mentions of a private league :-) but I ll write about it another time .....

In short and simply, whoever wants to play will find a way and not all days are over ...

Expect to register for the new Nhl soon. We will also do something with the Extraliga and for Christmas we can do a tournament, for example ...

... Prozatím vše a děkuji za pozornost ....for now, thats all, thank you for your attention Joe Black

Ps: omluvte prosím mojí Google angličtinu :-)  Ps: please excuse my Google English :-)

 

 


Musíte byť prihlásený aby ste mohli čítať a pridávať komentáre !

Top body
1. Marchant T. 52
2. Morrison B. 49
3. Getzlaf R. 48
4. Pahlsson S. 48
5. Niedermayer R. 43
6. Malhotra M. 39
7. Ryan B. 37
Celá štatistika »
Top góly
1. Morrison B. 31
2. Marchant T. 28
3. Pahlsson S. 27
4. Niedermayer R. 25
5. Getzlaf R. 23
6. Novotny J. 22
7. Nash R. 22
Celá štatistika »
Top asistence
1. Schneider M. 26
2. Getzlaf R. 25
3. Malhotra M. 25
4. Niedermayer S. 25
5. Marchant T. 24
6. Beauchemin F. 24
7. Huskins K. 23
Celá štatistika »
Top brankáři
1. Theodore J. 86.12
2. Weekes K. 85.71
3. Sanford C. 85.71
4. Giguere J. 85.54
5. Toskala V. 85.03
6. Leclaire P. 84.97
7. Gerber M. 84.38
Celá štatistika »